Inpassingsplan windpark Horst en Telgt ter inzage

Vanaf donderdag 28 december 2023 liggen het ontwerp provinciaal inpassingplan en de ontwerp besluiten voor windpark Horst en Telgt zes weken ter inzage. Iedereen kan de stukken bekijken en hierop reageren met een zienswijze.

Windpark Horst en Telgt
Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het plan om in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt in de gemeenten Ermelo en Putten een windpark te bouwen. Het ontwerp provinciaal inpassingsplan (dit is een provinciaal bestemmingsplan) gaat over de bouw van 5 + 2 turbines onder voorwaarden en de lokale milieunormen. Ook de bijbehorende ontwerpbesluiten liggen ter inzage.

Stukken bekijken
De link naar het digitale ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten zijn vanaf 28 december 2023 te vinden op: www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt.

Alle papieren stukken zijn tijdens de inzagetermijn ook op afspraak te bekijken bij:

  • Provincie Gelderland, Markt 11 in Arnhem
  • Gemeente Ermelo, Raadhuisplein 2 in Ermelo
  • Gemeente Putten, Fontanusplein 1 in Putten

Let op: informeer bij de betreffende overheden naar de actuele openingstijden.

Reageren op de stukken
Iedereen kan van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 reageren op het ontwerp provinciaal inpassingsplan en de ontwerpbesluiten. In deze periode kunt u laten weten wat u ervan vindt door een officiële zienswijze in te dienen op één van de volgende manieren:

  • Per e-mail naar: post@gelderland.nl
  • Per brief aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem
  • Mondeling: Hiervoor kunt u op werkdagen een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 Let op: Vermeld altijd uw naam, e-mailadres, het zaaknummer: 2023-014597 en over welke stukken uw zienswijze gaat.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties (zienswijzen) verwerken we in een zienswijzennota. Een zienswijze kan aanleiding geven tot aanpassing of verduidelijking van het plan. Naar verwachting besluit provincie Gelderland in het voorjaar van 2024 over het inpassingsplan en de vergunningen.

Na vaststelling van het inpassingsplan en de besluiten worden deze opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitleg tijdens spreekuren
Het projectteam organiseert spreekuren over het ontwerp inpassingsplan en de bijbehorende ontwerp besluiten voor windpark Horst & Telgt. De aanwezige specialisten kunnen de documenten toelichten en uitleggen hoe u hierop kunt reageren met een zienswijze.

We vragen u om zich aan te melden via www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt voor een tijdsblok tussen 15.30 en 20.30 uur op:

  • Woensdag 10 januari 2024 (Buurtgebouw Ons Huis, Zeeweg 100, Ermelo)
  • Dinsdag 16 januari 2024 (Gemeentehuis Putten, Fontanusplein 1, Putten)

Meer informatie
Meer informatie over de procedure en de plannen vindt u op onze website www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt. Op werkdagen kunt u ook contact opnemen met het Provincieloket (telefoon 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.