Privacy Policy

 

Windpark Horst en Telgt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Windpark Horst en Telgt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als Windpark Horst en Telgt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens worden door Windpark Horst en Telgt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Het versturen van door u opgevraagde informatie.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Windpark Horst en Telgt analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en de informatie die wij delen beter te laten aansluiten op uw behoefte.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Windpark Horst en Telgt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam: Bij een aanvraag voor informatie, gebruik van de chatfunctie of een andere dienst hebben wij uw naam nodig zodat we weten wie de aanvraag heeft gedaan.

Bedrijfsnaam: Met uw bedrijfsnaam kunnen we bij een aanvraag alvast een kort onderzoek doen, om voorbereid ons eerste contact in te gaan.

Telefoonnummer: Bij een aanvraag van informatie of een andere dienst hebben wij een telefoonnummer nodig om het contact te leggen om afspraken te maken óf om het contact te onderhouden (stel dat er een wijziging komt in een afspraak bij ziekte, dan kunnen we u makkelijk bereiken).

E-mailadres: Het e-mailadres gebruiken wij om bij een aanvraag van informatie, gebruik van de chatfunctie of een andere dienst het contact te leggen voor een afspraak, of om een afspraak te bevestigen.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website: Met Google Analytics verzamelen we gegevens van uw website over uw activiteiten op onze website. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden, maar geven ons inzicht in het grote beeld hoe gebruikers over onze website gaan, welke content veel gelezen wordt, waar dingen nog misgaan, etc. Op basis hiervan kunnen we onze content en website verbeteren.

Internetbrowser en apparaat type:
Net als de gegevens over de activiteiten op uw website zien we via Google Analytics ook welke internetbrowser en welke apparaat u gebruikt. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en gebruiken wij om onze website te verbeteren en aan te passen op de browser en het apparaat type.

Uw persoonsgegevens worden door Windpark Horst en Telgt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Windpark Horst en Telgt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Windpark Horst en Telgt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Windpark Horst en Telgt
Assendorperdijk 1
8012EG Zwolle
welkom@prowind.com