5+2 windturbines Horst en Telgt Ermelo/Putten

Na een brede belangenafweging heeft provincie Gelderland het voorkeursalternatief en het voorstel lokale normen vastgesteld voor het windpark Horst en Telgt in Ermelo/Putten. Het voorkeursalternatief en het voorstel lokale normen vormen de basis voor het inpassingsplan. Hierover beslissen Provinciale Staten.

5 windturbines en 2 windturbines onder voorwaarden

De voorkeursopstelling is 5 windturbines, plus 2 windturbines onder voorwaarden. Deze 2 oostelijke windturbines worden onder voorwaarden toegestaan vanwege de wespendief. Dit is een  roofvogel die op de Veluwe broedt en waarvoor de provincie de opdracht heeft om deze in stand te houden. De 2 oostelijke turbines zijn alleen toegestaan als er mogelijkheden zijn op basis van het toekomstige beleid over de wespendief binnen de 1-8 km zone van de Veluwe óf als er juridische mogelijkheden zijn om de 2 posities nu alvast onder voorwaarden te vergunnen en pas later te bouwen. Bijvoorbeeld als camera-detectie mogelijk is.

Jan van der Meer gedeputeerde energietransitie: “We hebben na een zorgvuldig proces alle belangen goed gewogen. Daarbij hebben we niet alle wensen vanuit de gemeenten en de klankbordgroep kunnen honoreren. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een goed evenwicht hebben gevonden tussen enerzijds zoveel mogelijk duurzame stroom en anderzijds zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Ik ben blij met de manier waarop we als provincie en gemeenten hierin gezamenlijk optrekken.”

Geluidsnorm en slagschaduw

Om tegemoet aan de wensen van de omwonenden en beide gemeenten is de geluidsnorm op verzoek van de initiatiefnemers vastgesteld op 45 dB Lden. In de volgende fase wordt onderzocht of er nog aanvullende normen voor piekgeluid, laagfrequent geluid en geluid in de nacht moeten komen.  Voor slagschaduw geldt vooralsnog een norm van maximaal 6 uur per jaar. De initiatiefnemer van het windpark wil een app aanbieden waarmee omwonenden de turbines stil kunnen zetten als ze overlast ervaren. De inzet van de app wordt ook onderzocht in de volgende fase.

Voorlopig geen ander windpark in energieregio Noord-Veluwe

Met deze voorkeursopstelling draagt windpark Horst en Telgt voor 22% bij aan het regionale doel voor het opwekken van duurzame van energie. Vanwege de wespendief is dit voorlopig de laatste locatie voor windturbines binnen de energieregio Noord-Veluwe.

(Bron:5+2 windturbines Horst en Telgt Ermelo/Putten (gelderland.nl))